X
شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹ ۱۲۳۴
چچ

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و شناسایی و رفع گلوگاه های فسادخیز

اسناد مرتبط با کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم:

آیین نامه ها و مصوبات:

برنامه ها و اقدامات اجرایی و فرهنگ سازی در رفع گلوگاه های فساد خیز:

هدف از ایجاد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم:

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاریخ 28/12/1392 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور ، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی،تکریم ارباب رجوع ، ساماندهی رسیدگی به شکایات ، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم:

  • تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.
  • تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سیاست ها،اقدامات و ....
  • بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه .
  • راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.
  • تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع .
  • تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن .
  • بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
  • تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.
  • سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.
  • راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط گروه تحول و نوسازی سازمان انجام می شود .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.8254378636678
Query time: 2.1138161023458