X
دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۴۱ ۱۱۲
چچ

اداره محیط زیست ،بهداشت،ایمنی وانرژی

آقای تبریزی

رئیس اداره محیط زیست ،بهداشت،ایمنی وانرژی
رئیس اداره محیط زیست ،بهداشت،ایمنی وانرژی
آدرس : ساری بلوار پاسداران سازمان صنعت معدن تجارت ساختمان شهید بابایی
تلفن : 3364142

شرح وظایف:

-تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان

-تهیه، تدوین و تکمیل اولویتها و ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت

-مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی مرتبط با بخش

-بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش

-سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها، کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت

-ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در سطح وزارتخانه

-ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی محوله

-شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از طریق منابع موجود

- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی بخش در جهت ایجاد بانک اطلاعات

-فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین شده و مصوب وزارتخانه

-سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا

-شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها

-بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی

-اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری

-نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مرتبط

-نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب

-زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

-سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش

-بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش

-جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی

-هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در بخش

-ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه

-ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب

- شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش

- نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی

-ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو

-نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش

-حمایت از نوآوری ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست

-انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری

-تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها

-شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط

-ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی

-هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری

-انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری

-گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری

-مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب چارت سازمانی
No Cache
Generate time: 2.5490787823995
Query time: 1.7675069173177